Algemene Voorwaarden

Twyst Hospitality, Training en Coaching
(inschrijfnummer 84168838 Kamer van Koophandel Den Bosch)

 1. Ik verplicht me de afgesproken programma’s en trajecten uit te voeren overeenkomstig de vastgestelde doelstellingen met mijn opdrachtgevers. De opdrachtgever en Twyst verplichten zich om alle deelnemende medewerkers en uitvoerende consultants van de doelstellingen op de hoogte te stellen.
 2. Ik verplicht me deelnemende medewerkers persoonlijk te begeleiden, te coachen/counselen en te adviseren, overeenkomstig hun effectieve mogelijkheden.
 3. Ik verplicht me tegenover deelnemende medewerkers een op de praktijkgerichte, stimulerende en motiverende begeleidingsmethodiek te hanteren.
 4. Ik verplicht me tot discretie tegenover mijn relaties en haar medewerkers.
 5. Ik verplicht me de opdrachtgever direct te informeren over alle omstandigheden die het succes van mijn dienstverlening jegens mijn opdrachtgever zou kunnen verhinderen, met in achtneming van de in punt 4 genoemde ‘discretie’.
 6. Ik verplicht me de overeengekomen data strikt aan te houden, behoudens in geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte.
 7. Reproductie van mijn documenten of gedeelten daarvan mag alleen geschieden na mijn schriftelijke toestemming.
 8. Indien in groepen wordt gewerkt is:
  • wisseling tussen groepen niet toegestaan;
  • deelname aan een eerste sessie verplicht;
  • uitzondering hierop is ‘overmacht’, b.v. ziekte, ongeval, e.d.; in overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.
 9. Facturering en betaling:
  • Twyst Hospitality, Training en Coaching zal gespecificeerde facturen zenden aan de opdrachtgever conform het factureer- en betalingsschema zoals dat is afgesproken en vastgelegd in iedere opdrachtbevestiging;
  • Facturering en betaling vinden plaats in Euro tenzij partijen uitdrukkelijk betaling in een andere valuta zijn overeengekomen;
  • Voor mijn facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen;
  • In geval van een verschil in betalingstermijn tussen opdrachtgever en Perpetuum Organisatieontwikkeling, zal een rente vergoeding van    1.0% per 30 dagen verschil in rekening worden gebracht
 10.  Verplaatsing van data bij interne trajecten, workshops, coaching, counseling   en/of consulting; De opdrachtgever verplicht zich om Twyst ten minste twee weken van tevoren schriftelijk te informeren over een eventuele wijziging in de overeengekomen data en/of tijden. Na deze periode van twee weken zal voor elke verplaatsing aanvullende facturering plaatsvinden gelijk aan 50% van het honorarium van de verplaatste activiteit.
 11.  Annulering van interne trajecten/workshop/coaching/counseling en/of consulting. In geval van annulering is het volgende honorarium verschuldigd;
  • tot vier weken voor aanvang van het traject: 25% van het gehele honorarium, zijnde kosten voor voorbereiding, organisatie en administratie;
  • tussen twee en vier weken voor aanvang van het traject: 50% van het gehele honorarium; bij latere annulering: 100% van het gehele honorarium.
 1. Aansprakelijkheid
  Twyst Hospitality, Training en Coaching draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden door de opdrachtgever of deelnemende medewerkers zelf, die is veroorzaakt door Twyst, medewerkers of derden die voor uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Mocht ik ondanks uitsluiting van aansprakelijkheid in de hierboven vermelde bepaling niettemin krachtens rechterlijke uitspraak of op enigerlei andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade hetzij uit hoofde van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, hetzij op grond van onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de betreffende overeenkomst, dan zal deze beperkt zijn tot het bedrag waarop ik als redelijk geachte dekking onder mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken. Ik ben voorzien van een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen mijn opdrachtgever en mij is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen mijn opdrachtgever en mij worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, behoudens indien Twyst als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.